Запазете вашата индивидуалност
Гледайте на живо хиляди профили
Освободете се от всякакви задръжки
За да разнообразите личния си живот
с най-разкрепостените българи

  
Забравена парола Регистрация

  
 
НАЧАЛО ТЪРСЕНЕ ЧАТ ФОРУМ ВИЦОВЕ ВИДЕО ИНТЕРЕСИ ОБЯВИ СЪБИТИЯ VIP ИНТЕРЕСНО
 
           
Условия за използване
 
Събития
  Всички... 
  Условия за използване

Общи условия за ползване на сайта

 

Общите условия определят взаимоотношенията между потребителите на сайта stignime.com и сайта stignime.com

ПОТРЕБИТЕЛ е лице регистрирало уникално потребителско име и парола в сайта.

САЙТЪТ е Интернет сайтът stignime.com, всички негови страници, подсайтове и др. части, както и всички др. услуги във връзка с него, собственост на и предоставяни от „Ес Контрол” ООД. Тези подсайтове, страници и услуги могат да се променят едностранно и без предизвестие от „Ес Контрол” ООД във всеки един момент от времето в съответствие с неговото желание и фирмена политика.

ТЪРГОВЕЦЪТ е „Ес Контрол” ООД.

1. Разпоредби.

1.1. САЙТЪТ stignime.com e виртуален информационен ресурс в интернет, създаден в съответствие със законодателството на Република България, предназначен да дава възможност на своите потребители да осъществят контакт помежду си с точно определена цел – намиране на партньор.


1.2. Осъществяването на контакт между потребителите, в резултат на посредничеството на stignime.com, не е обвързано със заплащане от страна на потребителите в полза на ТЪРГОВЕЦА. Предоставянето на услуги срещу заплащане чрез stignime.com е абсолютно забранено.


1.3. ТЪРГОВЕЦЪТ, чрез stignime.com, предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ срещу регистрация, а когато това е предвидено – и срещу заплащане, ползването на определени услуги при спазване от страна на потребителите на настоящите Общи условия и на законодателството на Република България. Платените услуги не са свързани с извършването на услуги срещу заплащане в полза на дружеството или на трети лица. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото за ползването на определени услуги да поставя допълнителни условия, за които ще уведомява потребителите по подходящ начин.


1.4. ТЪРГОВЕЦЪТ, чрез stignime.com, предоставя и други услуги, за които не е необходима регистрация и са общодостъпни. За ползването на тези услуги се прилагат правилата за ползване от нерегистрирани потребители.


1.5. Услугите, предоставяни чрез stignime.com, са динамични, т. е. непрекъснато се допълват и променят с оглед тяхното усъвършенстване. Дружеството си запазва правото да променя режима на предоставяне на услугите, за което своевременно уведомява потребителите.


1.6. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за проблеми при предоставянето на услугите, които се дължат на неподходящо оборудване на потребителите, както и на несъвместимост на софтуерните приложения, ползвани от тях и услугите, предоставяни чрез stignime.com.

2. Регистрация на ПОТРЕБИТЕЛ.

2.1. За да използва услугите, предоставяни чрез stignime.com, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да попълни електронна форма за регистрация и да декларира съгласие с настоящите Общи условия. Ползването на stignime.com от малолетни и непълнолетни лица е напълно забранено.


2.2. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да записва IP адреса на потребителя и всякаква друга информация, необходима за неговото идентифициране и възпроизвеждане на изявлението за съгласие с настоящите Общи условия. ТЪРГОВЕЦЪТ декларира, че данните по предходната алинея няма да бъдат предоставяни на трети лица, с изключение на случаи на официално искане от компетентни органи, свързано с досъдебни или съдебни производства.


2.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при регистрацията си да предостави актуални и точни данни относно самоличността и правното си положение, изискуеми в съответната електронна форма за регистрация. ПОТРЕБИТЕЛЯТ гарантира, че данните, предоставени при регистрацията, са пълни и точни и при промяна ще ги актуализира своевременно. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да заличи регистрацията на всеки потребител, за който се установи, че е предоставил неверни данни.


2.4. При регистрацията си всеки ПОТРЕБИТЕЛ заявява потребителско име и парола, с които ще ползва услугите, предоставяни чрез stignime.com. В случай, че потребителското име вече е заето /има друг потребител с такова име/, той бива незабавно уведомяван, за да посочи ново потребителско име, което е свободно. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя потребителското име и паролата си за ползване от трети лица. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, настъпили за потребителя в резултат от неправомерно използване на потребителското име и паролата му от трети лица.

2.5. Регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛ в stignime.com има силата на съгласие за сключване на договор между него и ТЪРГОВЕЦА. Незабавно след регистрацията си потребителят получава на посочения от него e-mail адрес съобщение, което съдържа потребителското име и паролата му и което представлява потвърждение за сключване на договора.


2.6. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае да използва някоя от платените услуги, предоставяни чрез stignime.com, той прави конкретна заявка въз основа на сключения между страните договор. За платената заявка се прилагат правилата на настоящите Общи условия, доколкото за съответната услуга не е предвидено друго. ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ достъп до заявената платена услуга в разумен срок след плащане на цената.


2.7. В случай, че заплащането на съответна услуга се извършва чрез изпращането на SMS, с изпращането на SMS се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е сключил отделен договор, който влиза в сила след въвеждане от абоната на получения от него код. В случай, че абонатът не въведе получения код в едноседмичен срок от получаването му, договорът се счита за прекратен.

 

2.8. Всяка от страните може да прекрати настоящия договор с едноседмично предизвестие до другата страна.


2.9. В случай, че някоя от страните по договора не изпълни някое от задълженията си по него, другата страна може да прекрати договора без предизвестие.


2.10. Настоящият договор се прекратява автоматично при прекратяване на дейността на ТЪРГОВЕЦА и при спиране на поддръжката на stignime.com от ТЪРГОВЕЦА, както и при постигане на съгласие за прекратяване от двете страни.


2.11.  ТЪРГОВЕЦЪТ има право да изисква потвърждение за прекратяване на договора чрез изпращане на SMS съобщение от ПОТРЕБИТЕЛЯ.


3. Безплатни услуги.

3.1. ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя за ползване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез stignime.com определени услуги само срещу регистрация, като за тях не изисква заплащане. В тези услуги се включват „Профили”, „Моят профил”, „Търсене”, „Напиши коментар” и други подобни услуги.


3.2. Услугата „Профили” дава възможност на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на stignime.com да намерят подходящи партньори, класифицирани по групи, съгласно местоположението им и други критерии, определени от ТЪРГОВЕЦА. Публикуваните в stignime.com профили могат да се разглеждат само от регистрирани потребители.


3.3. Услугата „Моят профил” е достъпна само за регистрирани потребители, след въвеждане на потребителско име и парола. Тази услуга дава възможност на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на stignime.com да публикуват информация за себе си, която става общодостъпна за останалите регистрирани потребители. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да публикува свои снимки, за които следва изрично да заяви дали могат да бъдат оценявани от останалите потребители. 

 

3.4. Услугата „Търсене” дава възможност на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да намерят подходящ партньор според това дали са представили снимки, вида на снимките и според статуса им в момента. Публикуваните в stignime.com профили могат да се разглеждат само от регистрирани потребители.


3.5. Услугата „Напиши коментар” дава възможност на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на stignime.com да изкажат мнението си относно останалите потребители, като по този начин то става общодостъпно за останалите регистрирани в САЙТА потребители. С регистрацията си в stignime.com ПОТРЕБИТЕЛИТЕ изразяват съгласието си да бъдат коментирани от останалите регистрирани потребители в САЙТА. Коментарите не обвързват ТЪРГОВЕЦА по никакъв начин.


4. Платени услуги.

4.1. ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя чрез stignime.com ползването на определени платени услуги, за които освен регистрация се изисква заявяване и заплащане на определена цена от ПОТРЕБИТЕЛЯ.


4.2. Условията за ползване на конкретна платена услуга са индивидуални за всяка услуга и са изрично описани на съответното място. Ползването може да бъде еднократно или на абонаментен принцип за определен срок. Всички цени са с включен ДДС.


4.3. В случай на промяна на условията за ползване на определена платена услуга, промяната не засяга правата на потребителите, които вече са заплатили услугата преди въвеждането на промяната.


5. Права и задължения на ТЪРГОВЕЦА.


5.1. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да положи необходимата грижа, за да осигури възможност на потребителите да ползват безпрепятствено услугите, предоставяни чрез stignime.com, съобразно настоящите Общи условия и законодателството на Република България.


5.2. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължение да контролира съдържанието на материалите, публикувани в stignime.com, както и за посегателства срещу авторските права върху последните.


5.3. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да прекрати достъпа на определени ПОТРЕБИТЕЛИ до stignime.com, когато се установи, че те са предоставили неверни данни при регистрацията си или по какъвто и да било начин чрез действията си накърняват правата на ТЪРГОВЕЦА или на трети лица или нарушават законодателството на Република България.


5.4. ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение, да заличи от stignime.com материали, които имат нецензурно съдържание, които накърняват права на интелектуална собственост или по какъвто и да било начин нарушават законодателството на Република България. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да спира достъпа до определени материали с нецензурно съдържание.


5.5. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да поставя в stignime.com препратки към други интернет-страници, както и всякакви рекламни карета, банери и др. подобни с търговска цел, доколкото последните не накърняват правата на потребителите.


5.6. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да прекрати предоставянето на определени услуги, като се задължава да уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез съобщение на интернет-страницата stignime.com, публикувано не по-късно от 7 дни преди прекратяване на услугата.

5.7. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и съхранява информация за потребителите на САЙТА при тяхната регистрация по начин, който да позволява идентифицирането им.


5.8.  ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да положи необходимата грижа, за да предотврати достъпа на трети лица до съхраняваната информация за потребителите. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не предоставя събраната информация за потребителите на трети лица, освен в случаите, когато съответният ПОТРЕБИТЕЛ е дал съгласието си за това или е направено официално искане от изрично оправомощени за това органи като полиция, съд, прокуратура и други подобни.

 

6. Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

6.1. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право да ползват услугите, предоставяни от ТЪРГОВЕЦА чрез stignime.com, при спазване на настоящите Общи условия, допълнителните условия, поставени за съответните услуги, и законодателството на Република България.


6.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право свободно и неограничено, по всяко време, да променя предоставените от него при регистрацията му данни, като спазва предвиденото в настоящите Общи условия.


6.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да ползва информацията, публикувана в stignime.com, за лични нужди, като се забранява възпроизвеждането и разпространението й по какъвто и да било начин с търговска цел, без разрешението на автора.


6.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не публикува в stignime.com материали, които:

·         накърняват права върху интелектуалната собственост;

·         имат нецензурно съдържание;

·         съдържат заплахи за живота и здравето на трети лица;

·         имат рекламна цел, ако преди това не е получено съгласието на ТЪРГОВЕЦА;

·         противоречат по какъвто и да било начин на настоящите Общи условия и на законодателството на Република България.

6.5. Във връзка с ползването на предоставените от ТЪРГОВЕЦА, чрез stignime.com, услуги ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен:

·         да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия и законодателството на Република България;

·         да следи за нарушения от други потребители на настоящите Общи условия и законодателството на Република България и при установяване на такива да уведомява своевременно ТЪРГОВЕЦА;

·         да не накърнява по какъвто и да било начин правата на ТЪРГОВЕЦА, както и на трети лица.

 

7. Други.
7.1. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство.

7.2. Всички противоречия, възникнали между ТЪРГОВЕЦА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на stignime.com, ще се разрешават чрез преговори и споразумение, а когато такова не може да бъде постигнато, споровете ще се решават от компетентния съд.


Горепосочените Общи условия регулират ползването на интернет САЙТА stignime.com, качването и свалянето на информация от САЙТА, ползването на услугите, предлагани в него, както и взаимоотношенията на „Ес Контрол” ООД /означавано в настоящите Общи условия като ТЪРГОВЕЦ/, със седалище гр. Русе, ул.”Николаевска” №85, с потребителите на услугите, предлагани на САЙТА.

 


 Общите условия или част от тях не могат да се използват, копират или възпроизвеждат.

 

 
[HyperLink1]
 Вестник Бряг
[HyperLink1]
 Jobs agents - търсене на работа
[HyperLink1]
 Автомобилния каталог за използвани и нови превозни и транспортни средства
 

© 2010. Всички права запазени. StigniMe.com. Design and Powered by ASPBG 

Сайт за запознанства Видео чат на живо запознанства жени jeni maje мъже двойки dvoiki gadjeta гаджета секс запознанства видео срещи интимни любов zapoznanstva